Aviation Event: Jacksonville, FL 18 Nov

  #everygirlshouldfly #aviation #florida #thingstodo